Alumnat nouvingut

descarga (2)imagesdescarga (1)descargaImagen1

 

 

 

 

 

S’entén per alumnat nouvingut aquell que fa menys de 24 mesos o bé menys de 36 (en el cas d’alumnat de llengua no romànica) que s’ha incorporat al nostre sistema educatiu.

Ser un alumne d’origen estranger suposa enfrontar unes dificultats específiques:

  • Aprendre una o dues noves llengües
  • En alguns casos aprendre a fer servir un nou alfabet
  • Adaptar-se i adquirir els hàbits i rutines del nostre centre
  • Incrementar les seves habilitats i coneixements en una llengua encara poc coneguda

L’escola com a equip de docents respon a les necessitats de l’alumnat nouvingut amb estratègies organitzatives  i metodològiques.

Sabem que l’escolarització prèvia incidirà en el procés d’integració escolar de cada persona, per bé que nosaltres agrupem l’alumnat per edat cronològica, independentment de tots els factors que individualitzen cada aprenent.

En definitiva, sabem que ni en dos ni en tres anys s’assoleix un domini de la llengua equiparable al d’un parlant autòcton de la mateixa edat i condició.

 

Per tant, ens caldrà entendre l’especificitat de cada alumne i aplicar aquelles estratègies que com a docents, ens permetran incidir en els seus aprenentatges.

 

Característiques alumne
Edat
Escolarització prèvia
Caràcter
Característiques L1
Estatus socioeconòmic

 

 

RESPOSTA EDUCATIVA
Pla Individual
Acords professorat:
• Adaptació curricular

Horari

Objectius

Continguts

Avaluació

• Metodologia